ตรัง บุคลากรมทร.ศรีวิชัยร่วมใจกันถวายเทียนพรรษาภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมใจกันถวายเทียนพรรษาภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19 โดยการเว้นระยะห่าง กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งการทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษาที่วัดต่างๆในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้แก่ วัดสิเกา วัดไม้ฝาด และวัดห้วยต่อ

ผศ. โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้ นางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรังเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2564 พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัย โดยการทำกิจกรรมดังกล่าวได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปีนั้น นางเมธาพร หิรัญวงศ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา ในนามของผู้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2564 ได้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID -19 จึงเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการถวายเทียนพรรษา ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องโดยการเชิญชวนให้บุคลกรร่วมหล่อเทียนพรรษาตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

นอกจากนั้นได้เชิญชวนร่วมทำบุญโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 918-0-45907-2 ชื่อบัญชีกิจกรรมงานบริการกาศึกษา เพื่อสมทบทุนถวายปัจจัยในกิจกรรมดังกล่าว ซึงมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระดาดของโรคCOVID-19 ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก บุคลากรมหาวิทยาลัยจึงได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID 19 เคร่งครัด
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง