ตรัง  อบจ.รับมอบโล่และเกียรติบัตรเงินรางวัล“องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”ระดับจังหวัด

ตรัง  อบจ.รับมอบโล่ และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ระดับจังหวัด
นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางศุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่ และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ระดับจังหวัด จากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปี 2564 กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกและยกย่องหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนและดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม อันก่อให้เกิดประโยซน์ความคุ้มค่าและความภาคภูมิใจแก่องค์กรและประชาชนทั่วไปณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ชั้น 1 อำเภอเมืองตรัง โดยโครงการดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดขึ้น และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินองค์กรคุณธรรมจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกองค์กรคุณธรรม ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีศึกษา อำเภอห้วยยอด 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ 4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด 4.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง 4.3 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อำเภอย่านตาขาว 4.4 วิทยาลัยบรมราชชนนีจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง 4.5 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ


นอกจากนั้น ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ร่วมอภิปรายหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรม” เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม ยกย่องหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม และเป็นเวทีกลางให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับองค์กรต่อไป
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง