สิงห์บุรี แจ้งประชาชนงดเว้นจับปลาในฤดูน้ำแดง

สิงห์บุรี แจ้งประชาชนงดเว้นจับปลาในฤดูน้ำแดง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวประมงและประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีงดเว้นการจับปลาและสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดงหรือฤดูการวางไข่ของปลา ให้กับประมงอำเภอจำนวน 6 อำเภอ เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แต่ละอำเภอ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า การกำหนดห่วงเวลาและพื้นที่ที่จะเป็นฤดูน้ำแดงหรือฤดูการวางไข่นั้น ในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดจะมีห่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน ซึ่งกรมประมงได้ทำการศึกษาระยะเวลาการทำรังวางไข่ของสัตว์น้ำในแต่ละโซนพื้นที่ พบว่าในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีห่วงเวลาในการสืบพันธุ์ ทำรัง วางไข่ของสัตว์น้ำ และปลา จะอยู่ในห่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงห์หาคม 2564 รวมระยะเวลา 92 วัน

โดยในหhวงระยะเวลาดังกล่าวนี้จะขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการจับปลาในลำน้ำ และแม่น้ำ หากจะจับก็ให้ใช้เครื่องมือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ใช้เบ็ดตกปลาได้ แต่ห้ามวางเบ็ดราว ห้ามใช้แหทอด ห้ามใช้อวน ซึ่งในช่วงระหว่างการณรงค์ประชาสัมพันธ์นี้ ทางสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจราในแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด เช่น ลำแม่ลา แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และตามแหล่งเก็บน้ำที่เป็นแหล่งเพราะพันธ์ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตักเตือน แต่หากไม่เชื่อฟังก็จะดำเนินการตามกฎหมาย