พช.บึงกาฬ3สร้าง:ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.บึงกาฬ 3 สร้าง: สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ . ร่วมประชุมสภากาแฟ
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น


นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในการบูรณาการทำงานร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์


ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ โดยนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญและทีมงานพัฒนาชุมชนได้นำตัวอย่างหมู่บ้านมที่ประสบความสำเร็จในการ”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างคาวมมั่นคงทางอาหาร” ได้แก่ หมู่บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี พ.ศ. 2563

จัดนิทรรศการ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนำพืชผักสวนครัวมาจำหน่ายและนำเมล็ดพันธ์ผักมามอบให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมงาน เพื่อขยายผล การน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ90วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหญ้าภายในศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

📣📣ภาพ/ข่าว : 📸กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ