สุโขทัย บรรลุเป้าหมายผลผลิต รุ่นที่ 1 ครัวเรือนต้นแบบ HLMรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

สุโขทัย บรรลุเป้าหมายผลผลิต รุ่นที่ 1 ครัวเรือนต้นแบบ HLMรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

“บรรลุเป้าหมาย 5 วัน 4 คืนผลผลิต รุ่นที่ 1 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เตรียมพลิกวิกฤต COVID-19 สร้างความเข้มแข็ง กระจายรายได้สู่ชุมชน”

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 โดยพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้พบปะ มอบแนวทางการดำเนินงาน และมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวฯ โดยมีผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ , พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สำหรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ ถอดบทเรียนผ่านสื่อ การฝึกครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอศรีสัชนาลัย ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 64 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 36 คน รวม 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2564

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และวัดสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการทั้งหมด 18 รุ่นๆ ละ 100 คน จำนวน 5 วัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 1,147 ครัวเรือน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 636 คน รวม 1,783 คน

(heart)สุขที่…สุโขทัย(heart)