ตรัง อบจ.ตรังจัดการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นางสุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากร การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชน และโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น มีประเภทรางวัล จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ

ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2563 จำนวน 3 ครั้ง และต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ LPA ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2563 และต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป

ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2563 และต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป โดยกำหนดการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสามารถสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทโดดเด่น คือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2563 โดยมีผลคะแนนรวมการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 84.22
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง