กาญจนบุรี นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

กาญจนบุรี นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างยิ่งใหญ่
/////////////////////////////////////

วันที่ ( 26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 18.00 น. ณ บริเวณงานสัปดาห์สะพานข้ามน้ำแคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยมี พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9, นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี,คุณโสมทิพย์ หินเธาว์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1, ดร.มติกาญจน์ ทองน่วม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 9, คุณรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี, พร้อมด้วย คณะนายทหารกองพลทหารราบที่ 9, คณะกรรมการแม่บ้านทหารบก ค่ายสุรสีห์, สมาชิกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

ดร.มติกาญจน์ ทองน่วม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 9 เปิดเผยว่า ทางกองพลทหารราบที่ 9 ชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะและพระราชทานพระราชทรัพย์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมให้แก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ในโครงการพระราชดำริหลายพื้นที่ โดยในส่วนกองพลทหารราบที่ 9 /กองกำลังสุรสีห์ ได้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ โครงการบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และ โครงการบ้านโป่งลึกบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้ราษฎรได้มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยเพียงพอกับการประกอบอาชีพโดยสุจริตตามกฎหมาย และมีความเข้มแข็งสามารถช่วยตนเองได้ในที่สุด

โดยมีงานที่สำคัญในโครงการ อาทิ โครงการธนาคารข้าว โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โครงการทอผ้าไหมจกลายกะเหรี่ยง โครงการปักผ้า โครงการปักผ้าพื้นเมืองชาวเขา โครงการหัตถกรรมพื้นบ้าน และ กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ อีกหนึ่งโครงการที่สำคัญคือ โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการทำให้คนกับช้างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เพื่อเป็นการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สนองต่อ พระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา หาแนวทางช่วยเหลือราษฎรในเรื่อง ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพ รวมถึงอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรที่ยากไร้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ประชากรมีอาชีพ มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งธำรงรักษาและฟื้นฟูหัตถกรรมแบบไทยให้แพร่หลาย

 

โดยการนำผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโครงการพระราชดำริดังกล่าว มาจำหน่ายในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ 2563 นี้ เข้าสู่ปีที่23 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เพื่อนำรายจากการจำหน่ายขึ้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งจะนำกลับไปเป็นทุนในการผลิตและมอบเป็นค่าตอบแทนให้กับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการเป็นการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ต่อไป สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาจำหน่าย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไหมแพรวา และผ้าชนิดอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์ OBOP (โอบอบ) ของทางชมรมแม่บ้านค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี มาจำหน่ายภายในงาน เพื่อให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา
เกษร เสมจันทร๋