นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมกับจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (นัดพบ Co-Payment)

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (นัดพบ Co-Payment) โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี พร้อมด้วย คุณบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (นัดพบ Co-Payment)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือการจ้างงานให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มทักษะและประสบการณ์การทำงานรวมถึงผู้ช่วยเหลือสถานประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จัดการศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้มีสถานประกอบการเข้าร่วมสมัครงานจำนวน 30 บริษัทและผู้ว่างงานและผู้จบการศึกษาน้อยกว่า 1,500 คนในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1, 500 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา

สำหรับผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว สามารถติดต่อขอรับบริการสำหรับงานทั้งในและต่างประเทศแนะแนวอาชีพทดสอบความถนัดทางอาชีพและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob หรือ www.doe-npt.org สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694