ภูเก็ต มทร.รัตนโกสินทร์ส่งผู้บริหารและนักศึกษาร่วม สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27

ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วม สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต