พิษณุโลก ซีพีออลล์จับมือสมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนฯสนับสนุนการศึกษาเยาวชน

จ.พิษณุโลก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมมือกับซีพีออลล์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ที่ ร.ร.ดิอิมพีเรียล โฮเต็ลแอนด์คอนเวนชัน จ.พิษณุโลก ดร.อดิสร สินธุ์ประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยมี ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน เลขาธิการสมาคมและคณะผู้บริหาร ครู ร่วมในพิธี สำหรับบันทึกข้อตกลงนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในบันทึกข้อตกลงว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตกำลังคนได้เป็นระบบและต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ความร่วมมือประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร , การพัฒนาบุคลากร , การฝึกงานของนักเรียน/นักศึกษา และการรับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่ประสงค์ศึกษาต่อในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ส่วนการดำเนินงานได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลร่วมกันเพื่อติดตามประเมินผล และปรับปรุงโครงการความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย .