ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่าฯเตือนผู้สมัคร อบจ.ห้ามนำสถาบันมาเป็นเครื่องมือหาเสียง

ผู้ว่า​ ประจวบฯ​ เตือนผู้สมัคร อบจ.ห้ามนำสถาบันมาเป็นเครื่องมือหาเสียง ควรมีนำใจรู้แพ้ชนะ เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และเน้นนโยบายพัฒนาจังหวัดให้ดีขึ้น

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.)ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมี น.ส.ณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประจำ จ.ประจวบฯ กล่าวรายงาน มี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบฯ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ประจวบฯ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ประจวบฯ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบฯ เข้าร่วม


ซึ่งมี นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ประจวบฯหมายเลข 1 พี่ชายอดีตนายก อบจ. “เกียร์”นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ ประธานสโมสรฟุตบอลพีทีประจวบเอฟซี และ นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ผู้สมัครนายก อบจ.ในนามพรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นำลูกทีมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)ประจวบฯ ที่ลงสมัครในทั้ง 30 เขต ทั้ง 8 อำเภอ รวมถึงผู้สมัคร ส.อบจ. ในนามอิสระ รวมทั้งหมด 75 คน เข้าร่วมรับฟัง


ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต และเที่ยงธรรม และสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน


ด้าน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ เป็นสิ่งที่ควรพึงกระทำ ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งที่มีอยู่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะการไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้ง และสร้างความมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การยอมรับในผลของการเลือกตั้ง ตลอดจนความเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ทุกคนควรตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียง ลดการร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเป็นสำคัญ และทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งประเทศ
///////////////////////

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน