ปทุมธานี ผู้ว่าฯเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม

ผู้ว่าฯปทุมธานี เยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน

วันนี้ 12 พ.ย.63 เวลา 14.00 น. ที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก บนพื้นที่ 45 ไร่ โดยมี นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารบริษัท ซีพีแรม นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุลอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเยี่ยมชม


โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม จัดตั้งขึ้นในปี 2551 ระบบการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี 2 สาขา วิชาได้แก่ สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สร้างการเรียนรู้ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติควบคู่กันไปมุ่งเน้นการใช้ประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง สนองต่อความต้องการของสถานประกอบการเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “เรียนฟรี มีรายได้ ”เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ หรือนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป
ผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน สามารถร่วมงาน “ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 2 ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 ธันวาคม 2563