จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมี ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งภายในโครงการได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ Digital market และ IMC เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด OTOP โดย ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงศ์ และดร.ธนภัทร สีสดใส ในช่วงเช้า และการบรรยายหัวข้อเทคนิคการถ่ายภาพและวีดิโอให้น่าสนใจเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ โดย อ.วีรวัฒน์ เพ็งช่วย รวมถึงการ Workshop ถ่ายภาพและวีดิโอ โดย อ.สัญญา วุฒิกรณ์ และอ.คมสันต์ ทับชัย ในช่วงบ่าย

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมมธุรดา อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน) มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล