อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี
จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ปรึกษาอธิบดี พช. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลฯ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ประชุมติดตามให้คำปรึกษาเเละให้ข้อเสนอแนะเเนวทางการดำเนินโครงการ ฯ กับ ท่านพระครูสุขุมวรรโณภาส วันทา / พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี/ พัฒนาการอำเภอเขื่องใน/ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน เเละผู้นำชุมชน เเละได้เดินเท้าสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อเก็บข้อมูลเเละเเนะนำหน่วยดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เเละการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดขยายผล พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แห่ง คือ ที่ศูนย์สารภีท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ และ ที่วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เสนอของบ พรบ.เงินกู้) ประเภทขนาดพื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 71 แห่ง และประเภทครัวเรือน 3,891 ครัวเรือน แยกเป็น 1 ไร่ จำนวน 1,681 ครัวเรือน และ ขนาด 3 ไร่ จำนวน 2,210 ครัวเรือน งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี..ข้อมูล/ภาพถ่าย/รายงาน