นครปฐม มุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล65ปีเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

นครปฐม มุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล65ปีเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คณะศิษยานุศิษย์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวนมาก  ร่วมถวายสักการะอายุวัฒนมงคล65ปี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  พระผู้มีเมตตา พระผู้พัฒนา พระผู้ส่งเสริมการศึกษา ที่ได้สร้างและพัฒนาวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนเป็นพระผู้ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5”

เดินทางไปในจังหวัดที่จัดกิจกรรม“หมู่บ้านรักษาศีล5” ทั่วประเทศ จนเป็นที่รู้จัก นามหลวงพ่อวัดไร่ขิง