นครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันบริพัตร

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดพิธีน้อมรำลึกจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวันบริพัตร ประจำปี 2563
วันนี้ (29 มิ.ย.63) ที่บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ภายในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวันบริพัตร ประจำปี 2563 โดยมี มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร พลโท มรว.วโรรส บริพัตร ผู้แทนราชสกุลบริพัตร เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมพิธีวางพานพุ่มในครั้งนี้


จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประสูติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2424 ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี กองทัพเรือจึงได้กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันบริพัตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงวางรากฐานกิจการทหารเรือให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาจนเจริญก้าวหน้า ในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ และเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ รวมระยะเวลากว่า 17 ปี ทรงจัดระเบียบราชการในกองทัพเรือ จัดทำข้อบังคับสำหรับทหาร สร้างอู่ต่อเรือ อีกทั้งทรงจัดให้มีพระธรรมนูญศาลทหารเรือ และกรมพระธรรมนูญทหารเรือ ปรับปรุงการสหโภชน์และจัดตั้งโรงเรียนสูทกรรม ก่อตั้งกองดุริยางค์ทหารเรือ ก่อตั้งคลังแสงทหารเรือ พัฒนาการแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนสนับสนุนการก่อตั้งราชนาวิกสภา การกำหนดรูปแบบริ้วกระบวนเรือพระราชพิธี และปรับปรุงการเห่เรือ พร้อมจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือขึ้นใหม่ และการจัดตั้งหน่วยงานที่มีความสำคัญขึ้นอีกหลายหน่วยงาน ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันกว้างไกล ส่งผลให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับจนเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน
*************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว