นครปฐม ผู้ว่าฯ เน้นความร่วมมือ นครปฐม 6 วิถีใหม่ จะทำให้ปลอดภัยจากโควิด

นครปฐม    ผู้ว่าฯ เน้นความร่วมมือ นครปฐม 6 วิถีใหม่ จะทำให้ปลอดภัยจากโควิด

ผู้ว่าฯ นครปฐม ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่คลี่คลาย แต่ยังต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตาม นครปฐม 6 วิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิดอย่างแท้จริง
วันนี้ (29 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 20/2563 โดยได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 และสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นวันที่ 65 แล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งในเรื่องของการเฝ้าระวัง การให้ความช่วยเหลือเยียวยา การอำนวยการ สนับสนุน และประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง และการทำงานของคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ที่ได้ลงพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ให้คำแนะนำร้านค้า สถานประกอบการ ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างถูกต้อง


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเน้นย้ำให้ท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการ
ลงพื้นที่ของคณะตรวจติดตามฯ พบว่ามีร้านค้าบางแห่งไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งได้ให้คำแนะนำและให้ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด และจะได้ลงตรวจติดตามอีกครั้ง สำหรับการดำเนินงานของจังหวัดนครปฐมในช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีความเข้มข้น ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกัน และจากการลงพื้นที่ พบว่าร้านค้า สถานประกอบการ ได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างดี


ในที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทุกแห่งมีความพร้อมเปิดการเรียนการสอน และได้ผ่านเกณฑ์ประเมินเกือบทั้งหมด มีเพียงบางแห่งที่ต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อย ซึ่งได้ให้เวลาในการดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเน้นย้ำ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนครปฐม 6 วิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด

***************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม