ผอ.ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานครหารือ ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร โดย นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และนางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ นายพันธุ์รวี บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมด้วย นางชฎารัตน์ ดวงมณี พนักงานการตลาด 3 เดินทางเข้าพบนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นางวรนุช สิงห์โต ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร นางสาวปัทมนันท์ ธนาพรประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อหารือพร้อมทั้งติดตามรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ และแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศหลังสถานการณ์ฯ


ทั้งนี้ สกท.มีจุดประสงค์เพื่อทำความรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ติดตาม สอบถามสถานการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมท่องเที่ยวที่ชุมชนนำเสนอ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ ในการทำงานเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนงานสำหรับชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไ