ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 37 มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานออกกำลังกายฟิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 37 มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานออกกำลังกายฟิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม

ขอความร่วมมือสถานออกกำลังกายฟิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะ หรือฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม

– ให้ทำความสะอาดพื้น ห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ สำหรับพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ และห้องอาบน้ำ ทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
​​
– ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ

– มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

– ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกกำลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกกำลังกาย

– ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน

​- จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

– ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำ หรือตักเตือน ห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการที่กำหนด ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สำนกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว