ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 38 มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากล

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 38 มาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากล มิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่น และต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน ในท้องที่จังหวัดนครปฐม

ขอความร่วมมือสถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากล มิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกินสามคน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา

– ทำความสะอาดพื้น ห้องสุขา ก่อนและหลังให้บริการ สำหรับพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์กีฬา และห้องอาบน้ำ ทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

– ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ

– มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

– เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกกำลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

– ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน

– จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

– ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลัก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำ หรือตักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการที่กำหนด ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะรายทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว