ม.ปทุมธานี ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

ม.ปทุมธานี ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”
“Economic and Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation Management”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดรมหาวิทยาลัยปทุมธานี คณาจารย์ คณะกรรมการภาคีเครือข่าย และ นักศึกษาให้การต้อนรับ

โดยภายในงานได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจาก Dr. R.P. Banerjee [EllLM Kolkata, India] , Ln MK Bashar PMJF [Cambrain Education Group, Bangladesh] , Dr.Saw Htay Myint [Myanmar Creative University] ,Abdullah Zulkifi [Counselor, Indonesian Embassy] , Assoc. Prof. Dr.Thanakorn Thanathanchuchot [Pathumthani Unviersity, Thailand] ในครั้งนี้  นายณัฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนนาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม””Economic and Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation Management”นั้นจะนำไปสู่การก่อเกิดแนวทางการพัฒนาประเทศและสังคมโลก ทั้งในด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านต่างๆ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ด้าน ตร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี กล่าวว่าการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานรในวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการภาคีเครีอข่ายทั้ง 18 สถาบัน ทั้งในและต่างประเทศทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้มีโอกาสต้อนรับทนอย่างอบอุ่นและประทับใจการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ใน
ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศสตร์ บริหารธุรกิจ ตลอดรวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ที่จะนำไปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตลอดจน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ วิทยาลัยนครราชสีมาได้ร่วมกัน จัดโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7ประจำปี 2563 ในหัวข้อ เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน ด้วยการจัดการฐานความรู้ และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีผลงานที่ผ่นการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นำเสนอได้ จำนวน 241 ผลงาน เป็นผลงานระดับชาติ จำนวน146 ผลงาน และระดับนานาชาติ จำนวน 95 ผลงาน ใน 4 กลุ่มสาขา คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาศสตร์ บริหารธุรกิจ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์