ราชบุรี มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศเกินมาตรฐาน (50 ไมโครกรัม /ลบ.ม.)

ด้วยอำเภอโพธาราม ได้รับแจ้งจากจังหวัดราชบุรีว่าสถานการณ์ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศเกินมาตรฐาน (50 ไมโครกรัม /ลบ.ม.) อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบ ต่อสุขภาพโดยส่วนหนึ่งมาจากเครื่องยนต์ที่มีความบกพร่องในการทำงาน ทำให้เกิดควันดำเกินมาตรฐานซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้ดำเนินการตรวจสอบควันดำรถยนต์ทุกประเภทของหน่วยงานราชการเพื่อการป้องกันและลดมลพิษฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใน เวลา 14.00 น. โดยการอำนวยการของนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม มอบหมายให้ นายเตชสิทธิ์ สมประดี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมกับ นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์เจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบค่าควันดำรถยนต์ของส่วนราชการ ด้วยเครื่องมือตรวจควันดำ

รถชนิดทึบแสง ในเขตรับผิดชอบตามมาตรการลดมลพิษ PM 2.5 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธาราม ผลการตรวจรถยนต์ ทั้งหมด 48 คัน ไม่ผ่าน 11 คัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขนส่ง ได้ให้คำแนะนำ แก่ผู้ที่ขับรถมาตรวจ จะต้องดูแลรักษาเครื่องยนต์ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ น้ำมันเครื่องไส้กรอง เป็นไปตามระยะการใช้งาน การปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์เพื่อให้เกิดค่าไอเสียที่ไม่เกินมาตรฐาน สำหรับรถที่ไม่ผ่านการตรวจวัดทางอำเภอโพธาราม จะได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบให้นำรถไปแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย และรายงานให้อำเภอทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿ สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
จ.ราชบุรี / รายงาน.
โทร.081-6274337