จังหวัดตรังจัดพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์และมอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64

จังหวัดตรังจัดพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์และมอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์และมอบเกียรติบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครู” โดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกในส่วนกลาง การจัดงานวันครูได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 63 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 จังหวัดตรังในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน

ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามภายใต้หัวข้อการจัดงานวันครูว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” และคำขวัญวันครูว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” นอกจากนี้มีกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นประเภทต่าง ๆ อีกทั้งการจัดงานวันครูของแต่ละอำเภอในจังหวัดตรง 9 อำเภอ
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง