จังหวัดราชบุรีนำเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 63

จังหวัดราชบุรีนำเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 63

วันที่ 16 ม.ค. 63 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนาเครือข่ายเครือข่ายสื่อมวลชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดราชบุรี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสื่อมวลชนและเครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ที่ได้ร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถขยายผลสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและมีความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้น ในปี 2563 อีกทั้งทำให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่น มีความสุจริตและเที่ยงธรรม

 

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีบรรยายให้ความรู้หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ตลอดจนการแบ่งกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยสื่อมวลชนทุกแขนงและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมรวม 30 คน
฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
จ.ราชบุรี รายงาน.
081-6274337