มทร.รัตนโกสินทร์และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแถลงข่าวและปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ธุรกิจอาหาร

มทร.รัตนโกสินทร์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดแถลงข่าวและปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ที่ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าว และปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร และโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 รวม ทั้งสิ้น 1 ปี  ซึ่งมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และมี ผศ.ดร.สมพร สุขะ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการนี้ทำให้มีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคคล

ผู้ประกอบการ สามารถใช้ ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการและสังคม และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับประเทศได้ กอปรกับการสร้างมาตรฐานอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทของประเทศไทยและมีความเป็นสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นการขยายผลอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารมีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและมีความเป็นสากล เพื่อให้ได้รับการ ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมในการร่วม จัดทำพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจ อาหาร

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารให้ทุกภาคส่วนของสังคมรับรู้และการยอมรับ
  2. เพื่อสร้างแนวทางการต่อยอดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปสู่การ สร้างและพัฒนา ศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร