ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม “ตรังร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม “ตรังร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กับห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และร่วมเดินรณรงค์งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในขณะที่ผู้ว่าราชการร้องเพลงรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อต้องการให้นำขยะขายเปลี่ยนเป็นเงินได้ การคัดแยกขยะง่ายต่อการตัดเก็บอีกด้วย


ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรังนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตรังร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กับห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และร่วมเดินรณรงค์งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว จากสถานการณ์ขยะของประเทศ แต่ละปีมีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 27 ล้านตัน หรือ 73,560 ตันต่อวัน โดยที่จังหวัดตรังมีปริมาณขยะประมาณ 670 ตันต่อวัน โดยมีขยะพลาสติกประมาณ 12% ของปริมาณขยะทั่วประเทศ ขยะพลาสติกสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์บางส่วน ส่วนหนึ่งนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลสลายตัวเป็นไมโครพลาสติกเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร บ้างก็เป็นปัญหาทำให้สัตว์ทะเลเสียชีวิตเพราะกินพลาสติกเข้าไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

และในวันที่ 1 มกราคม 2564 จะประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งด้วย จังหวัดตรังได้รณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งและการคัดแยกขยะ การเลิกใช้โฟมมาตลอดปี 2562 เพื่อการดำเนินงานต่อเนื่อง จังหวัดตรังจึงร่วมกับผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า และร้านสะดวกซื้อ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อสนับสนุน ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และสนองนโยบายรัฐบาล สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดตรังในการลดขยะพลาสติกและขยะทะเล ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการลดภัยสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นแก่สัตว์ทะเลและห่วงโซ่อาหารถึงมนุษย์ ในขณะที่ผู้ว่าราชการร้องเพลงรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อต้องการให้นำขยะขายเปลี่ยนเป็นเงินได้ การคัดแยกขยะง่ายต่อการตัดเก็บอีกด้วย
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง