คณะคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

คณะคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อเป็นแนวทางการสร้างคนอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์จาก 4 สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ Luo Yang Vocational College of River Water Resource and Electric Power , Henan Economic and Trade Vocational College และ Henan Applied Vocational College ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สถาบันอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบทวิภาคี

โดยคณะคณาจารย์ให้ความสนใจต่อการสร้างมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน , ความสำเร็จในการสร้างระบบทวิภาคี , การกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษา และ การสร้างงาน สร้างอาชีพเมื่อจบการศึกษาแล้ว โอกาสนี้ คณะคณาจารย์ยังได้เยี่ยมชมห้องส่งสัญญาณการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทั่วประเทศและห้องปฏิบัติการ 7- eleven ที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงานเพื่อสร้างทักษะและเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติงานจริงด้วย .