สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี จัดงานวันดินโลก ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี จัดงานวันดินโลก ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานนิทรรศการ วันดินโลก World Soil Day 2019 ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save our Future ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562


วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า ซีเอส พาร์ค สิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก World Soil Day 2019 ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save our Future ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 โดย นายประชา ตามสมัคร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ได้บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและสร้างให้ความรู้เรื่องการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาดินเสื่อมโทรม

และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและเกิดจิตสำนึกในกาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยืน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การเสวนาหัวข้อ”แนวทางการพัฒนาที่ดินสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยกรดินอย่างยั่งยืน”,การถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นิทรรศการเทิดพระเกียรติ”นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”และนิทรรศการ Stop Soil Erosion Save our Future ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน การจัดงานวันนี้ได้ความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจพร้อมเพรียงกันจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 จังหวัดสิงห์บุรี เป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562

โดยวันนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ เด็กนักเรียน และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 350 ราย ร่วมเชิดชูเกียรติมอบเกียรติบัตรหมอดินดีเด่นสาขาต่าง ๆ ที่ร่วมกันสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ของเกษตรกรในพื้นที่ การมอบบัตรดินดีให้หมอดินอาสาระดับอำเภอทั้ง 6 อำเภอ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนติดตามผลความสำเร็จของการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดินมาต่อยอด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดิน น้ำ นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารด้วย

ข่าว ประชาสัมพันธ์ จ.สิงห์บุรี
โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าวสิงห์บุรี