พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย วัดสว่างอารมณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย วัดสว่างอารมณ์

เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2562  ที่ วัดสว่างอารมณ์   ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

พลโทมณฑล  ปราการสมุทร   เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน  ทอดถวาย พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส   ณ วัดสว่างอารมณ์   ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม   ซึ่งมี พระเทพศานาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายดิเรก โดยที่ชุมนุมสงฆ์ มีมติให้ พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เป็นผู้ที่พร้อมด้วยประการทั้งปวง เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน

และมีคณะ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานราชการ ข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมพิธี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม ต่อไป