ปทุมธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างการมีอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพที่มั่นคงให้กับเด็กและเยาวชน
ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี นายจิระประวัติ ชุมสาย ณ อยุธยา หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และคณะครูแนะแนว อบรมให้ความรู้ด้านการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองเพื่อการวางแผนการศึกษาต่อที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจทางสังคมและครอบครัว โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขาไฟฟ้ากำลัง เด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา(ม.3) จะได้รับวุฒิการศึกษาและการมีอาชีพมีงานทำที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

โดยเฉพาะการได้รับการอบรมให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป ทางด้านนายจิระประวัติ ชุมสาย ณ อยุธยา ได้กล่าวขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัวและชุมชน เป็นการสร้างคนดีคืนสู่สังคม ความร่วมมือด้านการศึกษานี้ถือเป็นการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนและครอบครัวให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน .