กาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญมอบบ้านสุขใจปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ

กาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญมอบบ้านสุขใจปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ

ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ/ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเลาขวัญ นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตำบลปลิงและตำบลหนองโสน เพื่อร่วมกันมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นางสมร ภูฆัง อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองปลิง

๒) นายสุรพล หารึทัย อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๗๘/๑ หมู่ที่ ๗ ต.หนองโสน

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุหลังละ ๒๒,๕๐๐ บาท ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ภาคเอกชนผู้ใจบุญสมทบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน แรงงานปรับสภาพแวดล้อมจากผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และช่างจิตอาสาฯ ในพื้นที่

 

 

ในการนี้ ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในการมอบบ้านตาม”โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย”ได้ มีนายชาติชาย ฉัตรเมธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนและ นายมงคล โพธิ์พันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง พร้อมทั้งปลัดอำเภอและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๒ แห่ง ร่วมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเลาขวัญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ ได้ร่วมกันมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง ๒ ราย พร้อมกันนี้ผู้สูงอายุทั้ง ๒รายได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอและคณะที่ลงมาดูแลความเป็นอยู่จนมาสร้างบ้านให้ทำให้พวกตนได้อยู่ดีกินดีและมีความสุ๘มากขึ้น

เกษร เสมจันทร์