กาญจนบุรี   อำเภอเลาขวัญนำร่องโครงการมันสะอาด

กาญจนบุรี   อำเภอเลาขวัญนำร่องโครงการมันสะอาด
ที่ห้องประชุมอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยเอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ได้มอบหมายนางรัชนี รอดยอดสร้อย ปลัดอาวุโสอำเภอเลาขวัญเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบการลานในในพื้นที่อำเภอเลาขวัญและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายชยุต โสไกร เกษตรอำเภอเลาขวัญ นายวันชัย วิริยาทรพันธุ์ อุปนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายไชยฤกษ์ จันทร์วัฒน์ศิริ ประธานชมรมผู้ประกอบการลานมัน นายชัชวาล หงส์ลำพอง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เข้าร่วมประชุม โครงการมันสะอาด โดยให้อำเภอเลาขวัญ เป็นอำเภอนำร่อง โครงการมะนสะอาด


สืบเนื่องจากเมื่อวัน 17 กันยายน ที่ผ่านมา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานการซื้อขายมันสำปะหลัง โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการลานมัน) และภาคเกษตรกร (ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง) เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันจึงจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง เกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง และผู้ประกอบการลานมัน เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการผลิต และอำหน่ายมันสำปะหลังสะอาด ลดปริมาณสิ่งเจือปน เพื่อให้มันสำปะหลังจังหวัดกาญจนบุรีเป็นมันสำปะหลังที่มีความสะอาด คุณภาพดี อันจะส่งผลให้มันสำปะหลังจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร


ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมด้านราคา ในการจำหน่ายและรับซื้อมันสำปะหลังตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังตกลงร่วมกันดำเนินการสดสิ่งเจือปนที่ติดมากับหัวมันสำปะหลังสด ดินแข็ง เหง้า รากฝอย ฯลฯ เพื่อให้มันสำปะหลังที่จำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อเป็นมันสำปะหลัง
ข้อ 2 กรณีหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรน้ำมาจำหน่ายมีสิ่งเจือปนจำนวนมาก เกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง และผู้ประกอบการลานมัน ตกลงร่วมกันให้มีการร่อนสิ่งเจือปนคืนให้แก่เกษตรกร
ข้อ ๓ กรณีผู้ประกอบการสานมันไม่มีเครื่องจักรร่อนสิ่งเจือปน และหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรน้ำมาจำหน่ายมีสิ่งเจือปนจำนวนมาก เกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง และผู้ประกอบการลานมัน ตกลงร่วมกันให้ใช้วิธีหักเปอร์เซ็นต์สิ่งเจือบนในปริมาณจำนวน ที่เหมาะสม และเป็นธรรม ในอัตราไม่เกิน ๓%
ข้อ ๔ ผู้ประกอบการลานมัน ตกลงสนับสนุนต้านราคารับซื้อมันสำปะหลังสะอาดให้แก่เกษตรกรที่ดำเนินการลดสิ่งเจือบนที่ติดมากับหัวมันสำปะหลัง โดยเพิ่มราคารับซื้อจากราคาปกติในราคาเหมาะสม
ข้อ ๕ เกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง และผู้ประกอบการลานมันตกลงร่วมกันที่จะซื้อขาย
ในที่ประชุม ได้ตกลงกันว่า ในวันที่ 20 ตุลาคม ทางลานมัน จะรับซื้อมันสำปะหลัง จากเกษตรกร ที่นำมันสำปะหลังมาส่งขายที่ลาน จะต้องเป็นมันสะอาด และทางลานมันจะใช้เครื่องร่อนดินออกจากหัวมัน และส่งกลับคืนให้กับเจ้าของมันที่นำมันไม่สะอาดมาส่งขายที่ลานมัน โดยจะให้ราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกร และไม่หักค่าความไม่สะอาด
เกสร เสมจันทร์