นครปฐม สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นองค์ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสบทบทุนการก่อสร้าง “พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล”  

สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นองค์ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสบทบทุนการก่อสร้าง “พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.

สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม  เป็นองค์ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสบทบทุนการก่อสร้าง “พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล”เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจาก วัดมัลลวัตตะ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา  พร้อมด้วย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  (ธงชัย  ธมฺมธโช)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ โดยมี ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน พร้อม นายยงยุทธ  สวนทอง นายอำเภอสามพราน  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส     ซึ่งมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  เป็นองค์พิจารณาผ้าป่า  ทั้งนี้ มี หน่วยงานราชการ อุบาสก อุบาสิกา โรงพยาบาล โรงเรียน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะศิษยานุศิษย์วัดไร่ขิง คณะพระสงฆ์  ร่วมด้วย พระครูยติธรรมานุยุต (อาจารย์แป๊ะ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอาจารย์ฤาษีเณร ธาตุพทธคุณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมทำบุญยอดมหาเจดีย์ 1 ยอด จำนวนเงินหนึ่งล้านบาท และครอบครับ คุณแม่บุญเรียม บรรพกาญจน์  ร่วมทำบุญยอดมหาเจดีย์ 1 ยอด จำนวนเงินหนึ่งล้านบาท

ซึ่งองค์พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 33 ล้านบาท โดย องค์พระบรมธาตุเจดีย์องค์ประธาน องค์พระบรมธาตุเจดีย์องค์ที่1.องค์ประธาน   ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชา แห่งประเทศศรีลังกา อัญเชิญมาสู่สยามประเทศ ประดิษฐาน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง โดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพองค์พระบรมธาตุเจดีย์องค์ประธาน มีเพียงหนึ่งองค์  (สามล้านบาท)

องค์พระบรมธาตุเจดีย์องค์บริวาร  มีจำนวน9องค์ แต่ละองค์มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เบื้องหน้า เป็นพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวน9ปาง ประดิษฐานตรงซุ้มเจดีย์แต่ละองค์   พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพองค์พระบรมธาตุเจดีย์องค์บริวาร ที่มีจำนวน9องค์ องค์ละ (หนึ่งล้านบาท)  และร่วมกองบุญ ๆ ละ  (๒๐,๐๐๐ บาท) หรือตามกำลังศรัทธา ได้ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้าง “พระบรมธาตุเจดีย์ พระอุบาลีมหามงคล”

การทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  และเป็นการรำลึกถึงคุณูปการ ของ พระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14  ที่ได้อุทิศตนทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนา และสาธารณะอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่า เป็นพระมหาเถระที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ แก่ประเทศชาติ และ พระพุทธศาสนา เป็นอเนกประการ  คณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดสร้าง “พระบรมธาตุเจดีย์ พระอุบาลีมหามงคล”  เพื่อน้อมบูชา พระคุณอันไพศาล และเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาล เป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป