นครปฐม สมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นองค์ประธานบำเพ็ญกุศลวันมูลนิธิ3มูลนิธิ

สมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นองค์ประธานบำเพ็ญกุศลวันมูลนิธิ3มูลนิธิ

เมื่อวันที่8 ตุลาคม 2562 ที่ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล วันมูลนิธิ3 มูลนิธิ  มี1.มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง 2.มูลนิธิเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 3.มูลนิธิพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เพื่ออุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงทุกรูป และผู้ทำคุณประโยชน์แก่วัดไร่ขิงในอดีต

โดยมี สมเด็จพระมหาวีระวงศ์  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) วัดราชบิตร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้ารูปเหมือนบูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงทุกรูป และพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้ารูปเหมือน พระอุลาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14

และมี พระเถรานุเถระ ถวายการต้อนรับ ซึ่งมี นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์  เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสจุธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ร่วมด้วย ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีและร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม   ซึ่งได้นิมนต์ พระราชาคณะ60รูป เจริญพระพุทธมนต์ และทักษินานุปทา โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันมูลนิธิ3มูลนิธิ   ของวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิทั้ง3 มูลนิธิ เพื่อเป็นการเพิ่มทุน ในการนำดอกผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ทั้งในด้านการแพทย์ การศึกษา  และสถานูปถัมภ์ ฯลฯ

ไชยอนันต์ ดลชัยกรร์สกุล