นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยสีขาว

การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญที่สถาบันการศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยสีขาว ปีการศึกษา2562 อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โดยวิทยากรจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์กล่าวว่าวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลเอดส์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เพิ่มภูมิคุ้มกันในตัวเอง โดยเฉพาะการรู้จักป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม , แม่วัยใส , การคุมกำเนิด และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

 

ดังนั้น การให้ความรู้วิธีการคุมกำเนิดจีงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เริ่มตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯที่เห็นความสำคัญของการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคุมกำเนิดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้คนรุ่นใหม่เข้าใจว่าหากไม่ต้องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จะมีแนวทางการคุมกำเนิดอย่างไร และสามารถเลือกอนาคตที่ดีที่เหมาะสมได้ต่อไป .