ราชบุรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2.

ราชบุรี.  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2.
ที่ โรงแรมไท่-ซาน สวีท อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ธีระศักดิ์​ หุดากร​ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อพลังงานไฟฟ้าของประเทศมีผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย​นิตสิตนักศึกษา​ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​เข้าและสื่อมวลชนท้องถิ่นและส่วนกลางร่วมงานจำนวน​ 50​ คน

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากพลังงานเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ​ทั้งทางตรงและทางอ้อม​แต่สิ่งสำคัญในการพัฒนาพลังงาน​จะต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วนในกาพัฒนาพลังงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าในเรื่องของพลังงานและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงาน​ ไฟฟ้า​ปี​ 2558-2579 ที่จะต้องจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อการพัฒนาปีะเทศต่อไปในอนาคตดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาพลังงานให้ได้มากที่สุดต่อความต้องการทางธุรกิจของประเทศจึงมีความจำเป็นที่จะให้ภาคประชาชนและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะตลอดจนรับทราบถึงโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาพลังงานต่อไปอย่างยั่งยืน.

สุรพันธ์ ตันกำเนิด จ.ราชบุรี