ราชบุรี    สมเด็จพระวันรัตเยี่ยมชมโบราณสถานวัดคงคาาราม​

ราชบุรี    สมเด็จพระวันรัตเยี่ยมชมโบราณสถานวัดคงคาาราม​ อ.โพธาราม​ จ.ราชบุรีปฏิบัติศาสนกิจ ”  ที่วัดคงคาราม​ อ.โพธาราม​ จ.ราชบุรี คณะสงฆ์​  ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ  วัดคงคาราม(วัดมอญ) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ   และพิพิธภัณฑ์เก้าห้อง ปลายราชกาลที่ 3  สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพจิตกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรกษ์ สองร้อยกว่าปี  ​

ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่คงอยู่ให้เห็นภายในพระอโบสถ์วัดคงคารามที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของไทย

ประวิทย์​ ลิ้มเจริญ​ จ.ราชบุรี