นครปฐม  กศน.อำเภอสามพรานจัดการแข่งขันกีฬาเกมส์ประจำปี 2562

นครปฐม  กศน.อำเภอสามพรานจัดการแข่งขันกีฬาเกมส์ประจำปี 2562

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองไร่ชิง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอสามพราน เกมส์ ประจำปี 2562  โดยมี นายสมมาตร  คงชื่นสิน ผู้อำนวยการกศนอำเภอสามพราน ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน ร่วมด้วย คณะครู นักกีฬาและนักศึกษากศน.อำเภอสามพราน  ในการแข่งขันกีฬากศนอำเภอสามพรานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกศน.ตำบล16 ตำบล และองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอสามพราน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักศึกษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการกีฬา เห็นคุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา  3. เพื่อปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่งกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม

 

 

 

และการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เป็นการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน ประกอบด้วย การซักเย่อ วิ่งสามขา วิ่งกระสอบ เป็นต้นและมีนักศึกษาเข้ร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 920 คน  ซึ่งมีผู้สนับสนุนและให้ความร่วมมือหลายฝ่าย โรงเรียนวัดไร่ชิงวิทยา  สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว  เทศบาลเมืองไร่ขิง องค์กรนักศึกษาของ กศนตำบล ทั้ง 16 ตำบล โดยมีการเดินพาเหรดของนักกีฬาคณะสี ทั้ง5 สี ที่เป็น ขบวนพาเหรด การรณณรงค์  เรื่องการมีวินัยเคารพรักษากฎจราจร   การรักษาสิ่งแวดล้อม. การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   ขบวนป้องกันปัญหายาเสพติด และโรคไข้เลือดออก