ราชบุรี   พสกนิกรกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ราชบุรี    พสกนิกรกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

เมื่อเวลา 19.00น.
ณ.หอประชุมเทศบาล เมืองโพธาราม จ.ราชบุรี
นาย นพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล กลุ่มพลังชน นักเรียน นักศึษา และเหล่าพสกนิกรชาวอำเภอโพธาราม ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันจำนวน ๒๕ หน่วยงานร่วมถวายพานพุ่ม ตามลำดับ ณ.มณฑลพิธีแห่งนี้ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88พรรษา 12สิงหาคม 2562นี้

นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม ได้กล่าวนำพสกนิกร ขอพระราชทานพระราชานุญาต ประกาศสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรี รัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดจิรัฐิติกาล เทอญ”
ด้วเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ภาพ/ข่าว จ.ราชบุร
สุรพันธ์ ตันกำเนิด (DJ -ต้อย)