นครปฐม  โรงพยาบาลสามพรานร่วมกับจิตอาสาอสม.ตำบลท่าตลาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นครปฐม  โรงพยาบาลสามพรานร่วมกับจิตอาสาอสม.ตำบลท่าตลาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เมื่อที่ 13สิงหาคม  2562  ที่บริเวณชุมชนหมู่ที่7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลสามพราน โดยนางพัชรี  เกษรบุญนาค  หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ร่วมกับจิตอาสาตำบลท่าตลาด อสม.ตำบลท่าตลาด ลงพื้นที่ เก็บขยะ แจกทรายอะเบต ให้กับชาวบ้านในชุมชน  ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ ยุงลาย ใส่ทรายอะเบตในกระถางต้นไม้  ยางรถยนต์ ในกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บน้ำเก็บขยะ ป้องกันได้ 3 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า) ซึ่งเขตอำเภอสามพราน มีการระบาดของไข้เลือดออกเป็นอันดับ8 ของจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาลดปริมาณการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่