นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทในเครือวงษ์พาณิชย์ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมรีไซเคิล

มทร.รัตนโกสินทร์ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทในเครือวงษ์พาณิชย์ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมรีไซเคิล

เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน และมี นายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการรีไซเคิลไทย ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรธุรกิจสีเขียวสถาบันรีไซเคิลแห่งอาเซียน รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี และ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้พิจารณาถึงประโยชน์ร่วมกันในการสนับสนุนส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสองในการวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยีและบุคลากร

 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม การนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล  โดยมีพื้นฐานในการร่วมดำเนินการที่ชัดเจนทั้งสองฝ่าย จึงได้กำหนดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมการนำกลับมาใช้ใหม่ พัฒนางานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมวิจัยอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมการนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและบริหารจัดการแผนกต่างๆระหว่างสองฝ่าย  อีกทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี