ตรัง จัดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ไม้ผลและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

จังหวัดตรังจัดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (ไม้ผลและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจังหวัดตรัง) เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตร (ด้านการตลาด) และเป็นการช่วยเหลือเกษตร ที่กำลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (ไม้ผลและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจังหวัดตรัง) จังหวัดตรังมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ฝรั่ง มะละกอ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ทั้งยังสามารถสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรจังหวัดตรังไม่น้อยกว่า 300 ครัวเรือน ปัจจุบันสินค้าเกษตรในจังหวัดตรัง ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตร (ด้านการตลาด) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจังหวัดจัดเตรียมสถานที่จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรประจำจังหวัดขึ้น โดยจัดเป็นการจัดงานไม้ผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด และส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพิ่มพื้นที่ด้านการตลาด เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตผลการเกษตรของจังหวัด

และเพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายผลผลิตในพื้นที่ โดยขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินการโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในการดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร โดยในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดผลไม้ 4 ชนิด ทุเรียนหมอนทอง เงาะ มังคุด ลองกอง การจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดตรัง การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ ไม้ผลอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และการใช้ ชมการแสดงบนเวที การจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง