กาญจนบุรี สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามงานส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีฯ แก้วิกฤตภัยแล้ง 5 อำเภอตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามงานส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีฯ แก้วิกฤตภัยแล้ง 5 อำเภอตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ อนันดารีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ หัวข้อ “แก้วิกฤตภัยแล้งอีสานกาญจนบุรี” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ รองหัวหน้าส่วนบังคับบัญชา สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)   นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 และ 4 นายไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์ นายช่างชลประทานอาวุโส แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ และ นายชาติ ศรีสุข ผู้แทนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเวทีเสวนา เพื่อนำเสนอแนวทาวและความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน พร้อมขอความร่วมมือประชาร่วมแก้ปัญหามิให้เกิดความขัดแย้ง มีผู้เกี่ยวข้องร่วมเสวนา ราว 200 คน สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำทำไร่ ทำนา และได้เสนอโครงการให้สร้างที่กักเก็บน้ำที่บ้านน้ำเอ่อ ตำบลห้วยขาแข้ง เพื่อให้น้ำไหลมาตามคลองแม่พูล มายังพื้นที่เขตอำเภอหนองปรือ และบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีจากการพิจารณาการผันน้ำเป็นไปได้ยาก ประกอบกับจุดที่ขอให้ทำการก่อสร้างอาคารกักเก็บน้ำ และแนวห้วยแม่พูล บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำ ของเขื่อนศรีนครินทร์ และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ การดำเนินการจะต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขออนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินการ และจะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมด้วยคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งประชุมเพื่อมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยมีประเด็น ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง และมีข้อสั่งการขอให้ทุกจังหวัดมีการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ควรมีการวางแผนการจัดสรรน้ำและควบคุมการใช้น้ำ ในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมในทุกพื้นที่ รวมถึงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวม 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ หนองปรือและพนมทวน (บางส่วน)

จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยได้ดำเนินโครงการ ดังนี้ (1) โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน และระบบผันน้ำ จ.สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (2) โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้งในเขต อำเภอบ่อพลอย อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการได้ในปี 2565 (3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก จังหวัดกาญจนบุรี โดยการใช้เส้นทางที่ไม่ให้มีการสูบน้ำ โดยจะใช้ระบบกาวิตี้ และการดำเนินโครงการจะเป็นการบูรณาการร่วมกันกับกรมทรัพยากรน้ำ และโครงการชลประทาน ในช่วงที่ต้องขุดเจาะอุโมงค์น้ำ โดยโครงการชลประทานเป็นผู้ออกแบบ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ
เกษร เสมจันทร์