คณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้นายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์ และคณะ ได้พบปะพูดคุย รับชมการแสดงความสามารถต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เลือกชมเลือกซื้ออุดหนุนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ผลิต และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข