ปทุมธานี เปิดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ปทุมธานี เปิด “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ครั้งที่ 1ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
เมื่อ เวลา 11.00 น.วันนี้ 1 ส.ค.62 ที่ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น B ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ครั้งที่ 1 โดยมี นางละออง ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี นายอารุช เอมโอฐ จ่าจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


ด้วยจังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงได้จัดโครงการ “มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2562บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น B ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต นี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายผลผลิตในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ เป็นสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายการผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร สินค้าโอทอปในลักษณะ OTOP Mobile เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนเป็นการตอบสนองการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน


ในการนี้ กลุ่มเป้าหมายโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน/ผู้ประกอบการ OTOP และสินค้าเกษตรจังหวัดปทุมธานี จำนวน 37 กลุ่ม กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 กลุ่ม กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามโคก จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลำลูกกา จำนวน 10 กลุ่ม และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 10 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 87 กลุ่ม โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ ที่มีศักยภาพสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี