อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์เปิดโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์เปิดโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โครงการพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านระบบการออกแบบเรือ ระบบไฟฟ้าบนเรือ และการควบคุมเรือเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2562

โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา อ.พุทธมณฑล. จ.นครปฐม  เป็นประธานเปิดโครงการ และ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อม คุณณรงค์ศักดิ์ ผาสุข ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ และประธานได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะการควบคุมเรือเสมือนจริงจากทางวิทยาลัยฯ อีกด้วย

พัชรี เกษรบุญนาค /ข่าว