สุพรรณบุรี    แม่ทัพน้อยที่1ติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1

สุพรรณบุรี    แม่ทัพน้อยที่1ติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1
ที่ จ.สุพรรณบุรี พลโท ธรรมนูญ วิถี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นประธานในการติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี และตรวจเยี่ยมกิจกรรมรวมพลังอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ อพป. ประจำปี 2562 โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายทหาร เป็นผู้กล่าวบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นจังหวัดที่มีความสุขมวลรวม อยู่ลำดับต้นๆของประเทส รวมทั้งปัญหาความแตกแยกภายในจังหวัดก็ไม่รุนแรงแต่อาจมีปัญหาด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพราะปัจจุบันประชาชนนิยมใช้สื่อทางออนไลน์ ซึ่งมี ความเสี่ยง ก่อให้เกิดกปัญหาความแตกแยก และปัญหาด้านความมั่นคงต่างๆ อย่างกว้างขวาง กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการบูรณาการพลังมวลชนของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายภาคมวลชนให้มีความเข้มแข็ง โดยเสริมสร้างให้ประชาชน มีจิตสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รวมทั้งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งช่วยกันเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆ ที่มีผลต่อความมั่นคง รวมทั้งติดตามตรวจสอบ รายงาน ประเมินแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการสนับสนุนเร่งรัดส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการแผนงานด้านกิจการมวลชนของทุกภาคส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่ กอ.รมน. และ กอ.รมน. ภาค 1 มอบหมาย


จากนั้นคณะของพลโท ธรรมนูญ วิถี และคณะผู้ติดตาม พร้อมนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสองพี่น้อง ณ ประตูระบายน้ำบางสาม ตำบลบบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้บรรยายสรุป โครงการกำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสองพี่น้อง และเดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมรวมพลังอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ อพป. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี