สมุทรปราการ    อบจ.เมืองปากน้ำจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมุทรปราการ    อบจ.เมืองปากน้ำจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
***** เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 9.00 น. น.ส.สุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยมีนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชิษณุพงษ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปราการ นายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการในด้านสิ่งแวดล้อม ณ ลานโดม โรงเรียนสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


***** น.ส.สุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มมากขึ้นทั้งมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศและขยะมูลฝอยอันเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะสามารถป้องกัน แก้ไขหรือลดผลกระทบของปัญหาลงได้ นอกจากจะด้วยวิธีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องแล้ว ยังจะต้องรณรงค์ให้ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้แนวคิด “Green Young Blood : คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว”

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนทุกคนมีความตระหนัก และให้ร่วมมือกันกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและเยาวชนให้หันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ในสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 31 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2562 เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนพร้อมจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเกมส์ การให้ความรู้และข้อคิดจากศิลปิน ดารา ซึ่งเป็นแบบอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ศิลปิน ดารา ที่เข้าร่วมในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจรครั้งนี้ อีกด้วย
***********************************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925