นครปฐม สโมสรโรตารีเมืองปฐมนครจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่

นครปฐม  สโมสรโรตารีเมืองปฐมนครจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่

เมื่อวันที่10กรกฎาคม2567 ที่ วัดไร่เกาะต้นสำโรง  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นางสุพิชชญา สาคร นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย   พร้อมด้วย นายณัทกร แก้วพิจิตร นายกสโมสรโรตารีเมืองปฐมนคร เปิดกรวยถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย เลขาสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวคำถวายพระพร

ซึ่งโครงการบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่เข้าอยู่จำพรรษา เพื่อปฏิบัติบูชาถวายเป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประจำปี พ.ศ 2567  และเฉลิมพระเกรียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษาโรตารี่เมืองปฐมนคร  สมาคมวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ วัดไร่เกาะต้นสำโรง มูลนิธิโพธิฆเนสโร  และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกัน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท (บวชนาคหมู่)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่28กรกฎาคม 2567   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลรวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติสมณธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย บำเพ็ญสมณธรรมและเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในการนำมาใช้เป็นหลัก ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติสืบไป