สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567เวลา 14.30 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้เกรียติเข้าร่วมประชุม และพบปะให้ข้อเสนอแนะแก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายวราดิศร อ่อนนุช นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งนางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2567 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการฯ ระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และอำเภอทุกอำเภอ

โดยมี นายอำเภอทุกอำเภอ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี